Obchodní podmínky

E-shop Alhambra-bioesence

obchodní podmínky

Obchodní, dodací a reklamační podmínky společnosti Chemstock s.r.o.

 

 

 

 

1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní, dodací a reklamační podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi:

Distributorem:

Chemstock s.r.o., Korunní 84, Praha 110 00

IČ: 241 28 791 DIČ: CZ241 28 791

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze od 20.6.2011, oddíl C, vložka 181201.

(dále jen prodávající )

a

Odběratelem:

a) jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou

b) spotřebitelem dle § 1751 odst. 1 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen občanský zákoník )

(dále jen odběratel)

na straně druhé vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na web stránce umístěné na internetové adrese ( dále jen webová stránka ) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen webové rozhraní obchodu ).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tyto ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

 2. Objednávka

Předmětem prodeje je zboží z e-shopu společnosti Chemstock s.r.o., který je umístěn na internetových stránkách www.eshop.alhambra-bioesence.cz

nebo jiné zboží specifikované písemnou dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

 

2.1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na web stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní může objednávat zboží a to i bez předchozí registrace. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při změně těchto údajů je kupující povinen změny aktualizovat. Přistup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající může zrušit uživatelský účet pokud není využíván déle jak 24 měsíců, nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti ohledně správnosti údajů.

2.2. Způsob objednání a údaje v objednávce


Zboží se objednává výhradně písemně nebo prostředky komunikace na dálku (nákupem prostřednictvím obchodu www.eshop.alhambra-bioesence.cz , poštou, e-mailem, faxem) a objednávka musí vždy obsahovat následující údaje:

- přesný název odběratele, jeho IČ, DIČ (pokud jsou přiděleny)

- adresu sídla firmy nebo adresu bydliště (spotřebitele)

- adresu dodání zboží, pokud je odlišná od adresy sídla nebo bydliště odběratele

- kontaktní osobu, která objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail)

- přesnou specifikaci objednávaného zboží, název a počet kusů

Upozornění: Nepřesné nebo neúplné údaje na objednávce mohou nepříznivě ovlivnit její bezproblémové vyřízení a výrazně prodloužit dodací lhůtu.

Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit realizaci objednávky a vyzvat odběratele k doplnění údajů v případě, že:

a) odběratel ve své objednávce neuvedl nezbytné údaje o firmě nebo osobě odběratele,

b) odběratel ve své objednávce neuvedl nezbytné údaje o formě a místě doručení zboží nebo služby,

c) odběratel ve své objednávce dostatečně přesně nespecifikoval objednávané zboží nebo službu.

Telefonické nebo ústní objednávky jsou přípustné pouze ve výjimečných případech, např. když nelze písemnou objednávku vystavit ihned, ale až s časovým prodlením, které by mohlo negativně ovlivnit dodací lhůtu. Každá ústní objednávka musí být do data realizace vždy zaslána ještě v písemné formě. Případné ústní objednávky lze akceptovat pouze u pravidelných zákazníků a musí s ní souhlasit odpovědný pracovník dodavatele.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen za zboží s DPH. Tyto ceny jsou platné do odvolání.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít objednávku za individuálně sjednaných podmínek. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3. Cena, platební a dodací podmínky

Cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:

1)    v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Chemstock s.r.o, Korunní 1143/84, Praha

2)   bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v objednavce .

Splatnost platby je ihned ode dne objednání, pokud nebude platba uhrazena, bude objednávka stornována.

3)   Bezhotovostně platební kartou s poplatkem 1%

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit náklady spojené s balením a dodáním zboží. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura bude odeslána kupujícímu spolu se zbožím na adresu kupujícího.

Dodací lhůta se pohybuje  7-10 dny od objednání v závislosti na charakteru a rozsahu objednávky (ve výjimečných případech může být doba dodání delší, v případě takovéto situace bude odběratel včas informován).

Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli manipulační poplatek až do výše skutečných nákladů na dopravu zboží k Odběrateli a Odběratel je povinen tento poplatek zaplatit. Při nevyzvednutí zásilky si prodávající může nárokovat úhradu dopravy. Pokud je nutno zboží doručovat opakovaně z důvodu ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a případné závady oznámit přepravci. Pokud je obal porušen nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

3.1. Doručení na adresu v ČR:


V případě požadavku na doručení objednaného zboží na adresu, volí způsob použité přepravy pověřený pracovník Dodavatele, a to zejména s ohledem na:

a) charakter přepravovaného zboží a jeho bezpečné doručení,

b) cenovou výhodnost přepravy pro zákazníka

Cena služby "Doručení na adresu v ČR" je stanovena následovně:

a) 375  Kč včetně DPH - Collisomo Francie

Zákazník je povinen si zboží při převzetí důkladně překontrolovat, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

Při objednávce nad 2.800  Kč s DPH poštovné a balné nebude účtováno. Tyto podmínky jsou platné pro všechny zákazníky i neregistrované a objednávky přes internetový obchod www.eshop.alhambra-bioesence.cz

 

3.2. Kvalita zboží

Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data spotřeby výrobku. Podmínkou odpovědnosti je dodržení přiměřených skladovacích podmínek, skladování při pokojové teplotě a výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá vadám na kvalitě způsobeným nepřiměřeným skladováním kupujícím. Suroviny jsou z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené odchylky v látkovém složení, chutových, čichových i barevných kvalitách. Tyto odchylky jsou přírodním jevem a nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

 

4. Návod, analytický certifikát a dokumentace

Tam, kde to povaha zboží a obchodu vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce. Pokud to kupující vyžaduje součástí dodávky je specifikace, bezpečnostní list a analytický certifikát výrobku v anglickém jazyce.

 

5. Ujednání pro spotřebitele dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek 5. těchto obchodních podmínek platí pouze pro případ, že odběratelem je spotřebitel.

 

5.1.        Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

a) Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 
b) Nejedná-li se o případ uvedený v bodě a) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu sídla nebo kterékoliv provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty hhlavata@gmail.com.

c) V případě odstoupení od smlouvy dle bodu b) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem vráceno dodavateli do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

d) V případě odstoupení od smlouvy dle bodu b) obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do třicetii (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

e) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ve všech případech je kupující povinen vyplnit formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek.

 

Ochrana osobních údajů

ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu ( newslettery ). Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou, v elektronické podobě.

 

V Praze dne 1. dubna 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Příloha č. 1

                                    Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Adresa ( prodávající )                                              Chemstock s.r.o.

                                                                                    Korunní 84

                                                                                    Praha 110 00

                                                                                    IČ: 241 287 91

 

 

 

 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy

o nákupu níže uvedeného zboží:

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum objednání zboží:

 

 

Číslo objednávky:

 

 

Adresa kupujícího:

 

 

Datum:

 

 

Podpis Kupujícího:

 

 

 

Nejprodávanější produkty

Novinky

Sirael

Sirael

850 Kč

Artemis

Artemis

1 250 Kč

Selia

Selia

990 Kč

Niamy

Niamy

800 Kč

Nadin

Nadin

990 Kč

Fontanela

Fontanela

990 Kč

ZLATA HVEZDA

ZLATA HVEZDA

1 665 Kč

Maud

Maud

850 Kč